WOLNE MIEJSCA

TECHNIKUM
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 5 miejsc
Technik technologii żywności - 3 miejsca
Kelner - 3 miejsca

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA /DAWNIEJ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/
Cukiernik - 10 miejsc 
Piekarz - 11 miejsc

Uruchomiliśmy dodatkowy nabór do oddziału klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA /dawniej ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ/ CUKIERNIK /PIEKARZ.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Podania można składać w sekretariacie szkoły.


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się elektronicznie według terminarza na stronie:

www.oswiatawradomiu.pl

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi nabór do następujących klas pierwszych:

TECHNIKUM - 4 letnie

Technik hotelarstwa [422402] - 1 oddział
Technik obsługi turystycznej [422103] - 1,5 oddziału
Technik żywienia i usług gastronomicznych [343404] - 3,5 oddziału
Technik technologii żywności [314403] - 0,5 oddziału
Kelner [513101] - 0,5 oddziału

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA /DAWNIEJ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/ - 3 letnia

Piekarz [751204] - 0,5 oddziału
Cukiernik [751201] - 1,5 oddziału
Wędliniarz [751107] - 0,5 oddziału
Kucharz [512001] - 2 oddziały
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [816003] - 0,5 oddziału

Szkoła ogłasza również nabór na kursy kwalifikacyjne dla młodzieży i dla dorosłych
OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

Pobierz kartę zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny

Kod
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Symbol
cyfrowy zawodu
Nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono daną kwalifikację
T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik
314403 Technik technologii żywności
T.6 Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.9 Wykonywanie usług kelnerskich 513101 Kelner
T.15 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.16 Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych
314403 Technik technologii żywności

Zobacz charakterystykę kierunków kształcenia


REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM

Na podstawie: Ustawy o systemie oświaty w brzmieniu (przed 26 stycznia 2017); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi nabór do następujących klas pierwszych technikum:

Technik hotelarstwa - 1,5 oddziału  
Technik obsługi turystycznej - 1,5 oddziału 
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały 
Technik technologii żywności - 1 oddział 
Kelner - 1 oddział

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria. Jeśli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują kryteria uwzględniające:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Z egzaminu gimnazjalnego kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt.
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach mnoży się przez 0,2, czyli z każdego z poniższych egzaminów:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

można uzyskać maksymalnie po 20 punktów, w sumie 100 punktów.

Punkty uzyskane z przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

1. Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego
  • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przy czym za uzyskanie z: 
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

5 lipca do godz.16.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 14 lipca o godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 28 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

przy składaniu wniosku do szkoły - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 31 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc


REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA /DAWNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ/

Na podstawie: Ustawy o systemie oświaty w brzmieniu (przed 26 stycznia 2017); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi nabór do następujących klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia /dawniej zasadniczej szkoły zawodowej/:

Kucharz - 2 oddziały
Cukiernik - 1,5 oddziału
Piekarz - 0,5 oddziału
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - 0,5 oddziału
Wędliniarz - 0,5 oddziału

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria. Jeśli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują kryteria uwzględniające:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Z egzaminu gimnazjalnego kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach mnoży się przez 0,2, czyli z każdego z poniższych egzaminów:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

można uzyskać maksymalnie po 20 punktów, w sumie 100 punktów.

Punkty uzyskane z przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

1. Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego
  • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

5 lipca do godz.16.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 14 lipca o godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 28 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

przy składaniu wniosku do szkoły - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 31 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę


efs
       

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.