Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

TECHNIKUM - 4 letnie

Technik hotelarstwa [422402]
Technik obsługi turystycznej [422103]
Technik żywienia i usług gastronomicznych [343404]
Technik technologii żywności [314403]
Kelner [513101]

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 letnia /od 1 września 2017 r. branżowa szkoła I stopnia/

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [816003]
Piekarz [751204]
Cukiernik [751201]
Wędliniarz [751107]
Kucharz [512001]

Szkoła ogłasza również nabór na kursy kwalifikacyjne
dla młodzieży i dla dorosłych
OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

Pobierz kartę zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny

Kod
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Symbol
cyfrowy zawodu
Nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono daną kwalifikację

TG.02

Produkcja wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
314403 Technik technologii żywności
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich 751204 Piekarz
314403 Technik technologii żywności
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik
314403 Technik technologii żywności
TG.05 Produkcja przetworów
mięsnych i tłuszczowych
751107 Wędliniarz
314403 Technik technologii żywności
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich 513101 Kelner
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych 513101 Kelner
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
422402 Technik hotelarstwa
TG.14 Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych
422103 Technik obsługi turystycznej
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych
422103 Technik obsługi turystycznej
TG.16 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych
314403 Technik technologii żywności
TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji
wyrobów mleczarskich
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
 

NAUKA W TECHNIKUM I W SZKOLE BRANŻOWEJ umożliwia rozwijanie KOMPETENCJI /wiedzy, umiejętności i postaw/ OSOBISTYCH (dążenie do rezultatów, elastyczność myślenia, gotowość uczenia się, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z niejednoznacznością, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, samodzielność, sumienność, zarządzanie czasem) i SPOŁECZNYCH (autoprezentacja, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikacja z firmą, komunikatywność, kultura osobista, negocjowanie, obsługa klienta, obycie międzykulturowe, orientacja na klienta, procedury – znajomość i stosowanie, proces sprzedaży, prowadzenie prezentacji, relacje z klientami, relacje z przełożonymi, współpraca w zespole, współpraca wewnątrzfirmowa, wywieranie wpływu).

NASZA SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO ŻYCIA, PRACY I DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwenci naszej szkoły nie mają problemów z uzyskaniem pracy w zawodzie, który daje satysfakcję i możliwość rozwoju.
Są poszukiwani w kraju, otwarte są dla nich także rynki zagraniczne.

TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi gości w obiekcie hotelowym. Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Udziela informacji turystycznej. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Utrzymuje porządek w obiekcie hotelowym. Wykonuje prace biurowe.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • podstawy pracy w hotelarstwie,
 • działalność recepcji,
 • organizacja usług hotelarskich,
 • organizacja obsługi gastronomicznej w hotelarstwie,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie,
 • praktyka zawodowa (w kl. 2 - 5h/tydz., w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwolą absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik hotelarstwa - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz uzyskać także średnie wykształcenie. Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie.Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inne.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności hotelarskiej lub agroturystycznej.

folder reklamowy [pdf]

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki.
Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.
 

Kierunek dla kochających turystykę, podróże, piękno świata i naturę.

  

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące/w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy, 
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa turystycznego,
 • podstawy turystyki,
 • planowanie i organizacja imprez turystycznych,
 • marketing usług turystycznych,
 • geografia turystyczna,
 • informacja turystyczna i sprzedaż usług,
 • pracownia informacji turystycznej,
 • pracownia turystyki,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • praktyka zawodowa (w kl. II - 5h/tydz., w kl. III - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik obsługi turystycznej - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, a także uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, stewardessa/steward. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

folder reklamowy [pdf]

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • odstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • technologie produkcji cukierniczej,
 • podstawy technologii żywności,
 • technika w produkcji cukierniczej,
 • analiza żywności,
 • obsługa informatyczna w przemyśle spożywczym,
 • pracownia analizy żywności,
 • organizacja produkcji wyrobów spożywczych,
 • pracownia cukiernicza,
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie, w kl. 4 - /w I semestrze/ 8h/tydz.).

Od roku szkolnego 2017/2018 w klasach o profilu technik technologii żywności będzie realizowany program nauczania zakładający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki, zasad żywienia człowieka, analityki i bezpieczeństwa żywności.

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych np.na Wydziale Technologii Żywności lub Biotechnologii.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik technologii żywności - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości surowców i półproduktów, potraw i napojów, w tym nadzoruje proces produkcji, przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarno-higienicznymi. Prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje nowoczesne maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę prowadzenia z sukcesem własnego zakładu gastronomicznego.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy, 
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • planowanie i organizacja żywienia,
 • wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo pracy,
 • obsługa konsumenta,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • obsługa informatyczna w gastronomii,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 3 - 6h/tydz, w kl. 4 - /w I semestrze/ - 3h/tydz.),
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik żywienia i usług gastronomicznych - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz u pracodawców branży gastronomicznej.Na zajęciach obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na statkach, firmach cateringowych, firmach produkujących dania mrożone, punktach fast food, slow food w kraju i za granicą; zakładach zbiorowego żywienia; własnej firmie gastronomicznej; gospodarstwach agroturystycznych, prowadzić kursy gastronomiczne czy blog kulinarny.

folder reklamowy [pdf]

KELNER

Praca kelnera polega na profesjonalnej obsłudze konsumentów - gości lokalu gastronomicznego - od ich wejścia do opuszczenia go.
Zakres pracy kelnera to m.in. powitanie gości, pomoc w wyborze stolika, przedstawienie menu i udzielenie stosownych informacji odnośnie potraw i napojów będących w karcie, przyjęcie zamówienia i jego realizacja zgodnie ze standardami obsługi konsumenta.
W swojej pracy kelner stosuje różne metody obsługi np. serwis angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Jego profesjonalizm, przyjazne nastawienie do ludzi, życzliwość i wyrozumiałość przyczyniają się do częstego korzystania gości z usług gastronomicznych.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące/w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • obsługa konsumenta,
 • zasady żywienia,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • pracownia usług gastronomicznych,
 • obsługa informatyczna w gastronomii,
 • praktyka zawodowa (w kl. 2 - 5h/tydz., w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - kelner - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:  wykonywanie usług kelnerskich, organizacja usług gastronomicznych  i uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi gastronomiczne.
Na zajęciach obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Typowymi miejscami pracy kelnera są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele.
Kelner może być również zatrudniony na statkach i promach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

folder reklamowy [pdf]

PIEKARZ

Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta oraz wysokich walorach zdrowotnych. Do jego zadań zawodowych należy: przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, dzielenie i kształtowanie kęsów ciasta, ich rozrost i wypiek. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i gotowego pieczywa. Wśród zadań zawodowych znajduje się także produkcją galanterii piekarskiej: rogali, chałek, plecionek oraz wyrobów okolicznościowych z dekoracjami na specjalne okazje. Piekarz prowadzi również dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców.

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja wyrobów piekarskich. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji piekarskiej,
 • technologie produkcji piekarskiej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl. 3 – 15 h/tydz.).

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w najbardziej znanych i cenionych piekarniach w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie piekarz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu piekarza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą (obecnie jest największe zapotrzebowanie na piekarzy z umiejętnościami tradycyjnego wypieku pieczywa) w piekarniach, w halach produkcyjnych, magazynach wyrobów gotowych, w restauracjach, na statkach pasażerskich, w domach wczasowych i sanatoriach, w centrach biznesowych i domach wczasowych, w handlu surowcami, maszynami i wyrobami gotowymi.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub zakładając spółkę cywilną, spółkę prawa handlowego, prowadząc działalność piekarską, usługową, handlową.  

WĘDLINIARZ

Wędliniarz przeprowadza rozbiór i obróbkę tusz, zajmuje się przerabianiem mięsa na wędliny i wyroby wędliniarskie zgodnie z recepturami. Prowadzi procesy technologiczne związane z mechaniczną lub ręczną obróbką tusz. Ocenia przydatność tusz. Wykrawa, klasyfikuje, przecina i segreguje tusze. Obsługuje urządzenia do produkcji i kontroli jakości. Magazynuje i przygotowuje wyroby wędliniarskie do dystrybucji. Prowadzi dokumentację produkcyjną i magazynową przetworów mięsnych i tłuszczowych. Dba o stan sanitarny maszyn, urządzeń, pomieszczeń produkcyjnych.

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji wędliniarskiej,
 • technologie produkcji wędliniarskiej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl.1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl.3 – 15 h/tydz.).

Szkoła zorganizuje zajęcia praktyczne, które będą odbywały się w znanych i cenionych zakładach masarskich w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie wędliniarz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu wędliniarza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować w kraju i za granicą w przemyśle przetwórstwa mięsnego, w branży handlowej i turystycznej; w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, domach wczasowych, centrach biznesowych, w restauracjach tradycyjnych i regionalnych; w handlu surowcami przemysłu spożywczego.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając zakład produkujący wędliny tradycyjne i regionalne.  

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje i nadzoruje prace urządzeń i maszyn produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Dobiera surowce do produkcji wyrobów spożywczych. Obsługuje maszyny i urządzenia produkcyjne. Prowadzi procesy produkcyjne wyrobów spożywczych. Dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów i gotowych produktów spożywczych

 

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji spożywczej,
 • technologie produkcji spożywczej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl.1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl.3 – 15 h/tydz.).

Szkoła zorganizuje zajęcia praktyczne, które będą odbywały się w Zakładzie Masarskim Krawczyk lub innych zakładach przetwórstwa spożywczego w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają do wszystkich zakładów przetwórstwa spożywczego. Przetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Jako operator możesz znaleźć pracę w przemyśle spożywczym na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń we wszystkich etapach procesu technologicznego.
Możesz obsługiwać i nadzorować maszyny: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i produktów mięsnych, w browarach i wytwórniach napojów, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż, do produkcji wyrobów piekarniczych, do produkcji wyrobów cukierniczych, we wszystkich zakładach produkujących środki i artykuły żywnościowe oraz artykuły pokrewne, przeznaczone do konsumpcji przez ludzi i zwierzęta.
Masz także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

KUCHARZ

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych. Zabezpiecza przed zepsuciem surowce, półprodukty i gotowe wyroby.  Wykonuje obróbkę wstępną produktów (ręczną, mechaniczną, termiczną). Wykonuje gastronomiczny rozbiór mięsa. Wykonuje różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różne asortymenty potraw. Wykańcza, porcjuje, dekoruje i wydaje wyroby kulinarne. Sporządza potrawy dla różnych diet. Przygotowuje potrawy, napoje i desery podczas przyjęć okolicznościowych.

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowych - Sporządzanie potraw i napojów. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • przedsiębiorstwo gastronomiczne,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • wyposażenie techniczne,
 • podstawy żywienia,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 2 - 6 h/tydz., w kl. 3 – 12 h/tydz.),
 • pracownia gastronomiczna (w kl. 1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 3 h/tydz., w kl. 3 – 4 h/tydz.).

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz u prywatnych pracodawców. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie kucharz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu kucharza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować w kraju i za granicą w restauracjach, hotelach, na statkach, w firmach cateringowych, firmach produkujących dania mrożone, punktach fast food, slow food.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, możesz np. otworzyć pizzerię, restaurację, firmę cateringową, firmę prowadzącą kursy gastronomiczne, może też prowadzić blog kulinarny.    

CUKIERNIK

Cukiernik zajmuje się produkowaniem wyrobów cukierniczych (wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa 3

Innowacja programowo-metodyczno-organizacyjna realizowana w naszej szkole od 2014 r. jako dodatkowy przedmiot dla klas trzecich o profilu technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa w ilości jednej godziny tygodniowo.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.
Chcielibyśmy, aby „miganie” stało się równie powszechne, co nauka języków obcych.

Back to top