Tytuł projektu: Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe
Okres realizacji projektu: od 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r.
Nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasta Radomia

Partnerzy:
1. INTER-METAL Sp. Jawna Mirosław Radomski i Wiesław Fąfara, Radom, ul. Lubelska 69/71
2. BRYMOREX Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa, ul. Jana Pawła II 27
3. Cukiernia Jankowscy Sp. c., Radom, ul. Lotnicza 11
4. STANMAR Sp. z o.o., Radom, ul. Niemcewicza 33
5. ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o., Radom, Al. Wojska Polskiego 43

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 7.2. Wzmocnienie kompetencji uczniów
Instytucja, w której wniosek został złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wartość projektu:
Wartość ogółem: 1 879 634,45 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 691 670,45 zł
Wkład UE: 1 597 689,28 zł % dofinansowania: 90,00

Krótki opis projektu:
Projekt „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe” obejmuje działania mające na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów 7 radomskich szkół zawodowych:
6. Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radom.
7. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.
8. Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.
9. Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.
10. Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Radomiu.
11. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu;
12. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Staże uczniowskie realizowane w rzeczywistych warunkach pracy.
2. Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3. Zajęcia dla uczniów kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe- kształcenie nauczycieli.
6. Wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.IV.2026 r. zdolności do zatrudnienia uczniów 7 szkół zawodowych biorących udział w projekcie poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach specjalistycznych, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 7 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli .

Back to top