PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik usług kelnerskich potrafi:

 • rozróżniać zakłady, usługi gastronomiczne i stosować działania marketingowe związane z ich promocją i sprzedażą
 • dobierać usługi gastronomiczne do oferty zakładów i punktów gastronomicznych z uwzględnieniem segmentacji rynku i działań marketingowych promocyjno-sprzedażowych
 • sporządzać zamówienia, zlecenia/umowy na obsługę kelnerską i usługi gastronomiczne w oparciu o diagnozę potrzeb klienta polsko- i obcojęzycznego
 • tworzyć karty menu, ofertę usług gastronomicznych na potrzeby rozmowy diagnozującej zamówienia
 • przygotować zasoby materialne i osobowe do sporządzania potraw i napojów oraz miejsca dla gości indywidualnych i uczestników usług gastronomicznych zgodnie z normami fakultatywnymi i wskaźnikami, potrzebami gości, zakładowymi standardami, poczuciem estetyki i zachowaniem czystości, porządku
 • kalkulować ceny potraw, napojów, kart menu i usług gastronomicznych
 • planować, organizować stanowiska pracy i działania podejmowane w procesach technologicznych, organizacyjnych i usługowych w gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • sporządzać potrawy i napoje części produkcyjnej i usługowej zakładu w oparciu o receptury z wykorzystaniem wyposażenia produkcyjnego i restauracyjnego zgodnie z zasadami technologiczno-technicznymi
 • organizować obsługę kelnerską i obsługiwać gości zgodnie z zamówieniem indywidualnym i zleceniem na usługę gastronomiczną z zastosowaniem różnych metod, technik i stylów obsługi oraz zasadami savoir vivre i protokołem dyplomatycznym
 • posługiwać się językiem obcym w komunikacji z gościem usług gastronomicznych
 • rozliczać usługę kelnerską i gastronomiczną z gościem zleceniodawcą i zakładem zgodnie z zasadami rachunkowości
 • badać jakość i rentowność usług gastronomicznych za pomocą ankiet i wskaźników
 • dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z potrzebami wykonywanych zadań w gastronomii
 • stosować zasady etyki, komunikacji interpersonalnej w relacjach z gośćmi, współpracownikami i przełożonymi
 • stosować akty prawne z zakresu żywienia, bezpieczeństwa zakładu gastronomicznego, jego pracowników, klientów i gości oraz ochrony danych osobowych
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik hotelarstwa potrafi:

 • klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe
 • wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych oraz w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przygotowywać jednostki mieszkalne dla gości hotelowych
 • przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości
 • przygotowywać śniadania hotelowe i room-service na zamówienie gościa
 • użytkować sprzęt i urządzenia pomocniczego przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych
 • obsługiwać seminaria/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe, zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości
 • stosować zasady rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych
 • stosować procedury przyjmowania i wykwaterowania gości w recepcji hotelowej
 • dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne
 • przygotowywać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich
 • obsługiwać gości w recepcji
 • udzielać informacji w języku polskim i w języku obcym nowożytnym gościom obiektu hotelarskiego
 • sporządzać dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out oraz pobytem gościa w hotelu
 • przygotować informacje związane z obsługą gościa dla innych komórek organizacyjnych obiektu
 • przyjmować płatności za realizację usług hotelarskich
 • sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości
 • rozliczać zgodnie z procedurami koszty pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik technologii żywności potrafi:

 • planować produkcję produktów i wyrobów cukierniczych, zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • rozliczać zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną i normami produkcji wyrobów cukierniczych
 • określać cechy, właściwości oraz wartość odżywczą wyrobów spożywczych
 • oceniać organoleptycznie jakość surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów oraz wyrobów cukierniczych
 • wytwarzać półprodukty cukiernicze, zgodnie z recepturą oraz z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • wytwarzać wyroby cukiernicze nietrwałe i trwałe zgodnie z recepturą oraz z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • dekorować i konfekcjonować wyroby cukiernicze
 • obsługiwać i konserwować maszyny i urządzenia oraz środki transportu wewnętrznego stosowane w zakładach cukierniczych, zgodnie z instrukcją
 • wykonywać czynności związane z magazynowaniem surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • monitorować i podejmować działania korygujące w procesie produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z systemami zapewnienia jakości
 • określać wartość odżywczą wyrobów spożywczych
 • wykonywać badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych
 • oceniać jakość surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych
 • rozliczać zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych
 • określać wydajność produkcji wyrobów spożywczych
 • przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik organizacji turystyki potrafi:

 • organizować działania marketingowe
 • wykorzystywać innowacje technologiczne w branży turystycznej
 • charakteryzować atrakcyjność turystyczną Europy i wybranych krajów świata
 • przygotowywać programy imprez turystycznych
 • dobierać usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów i rodzaju turystyki
 • wykorzystywać programy komputerowe i aplikacje internetowe do planowania imprez turystycznych
 • kalkulować ceny imprez i usług turystycznych
 • sporządzać dokumenty związane z rezerwacją usług i imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej podczas obsługi klienta w turystyce w języku polskim i obcym nowożytnym
 • stosować zasady obsługi klienta podczas wykonywania zadań zawodowych
 • prowadzić sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • rozliczać koszty imprez i usług turystycznych
 • wykonywać zadania pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego podczas realizacji imprez
 • organizować czas wolny uczestników imprezy turystycznej uwzględniając miejsce jej realizacji
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym w stopniu podstawowym
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych
 • serwować potrawy i napoje, dobierając zastawę stołową, sprzęt i urządzenia
 • użytkować pomieszczenia zakładu gastronomicznego zgodnie z przeznaczeniem
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej
 • dokonywać oceny towaroznawczej i organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia
 • określać działanie składników odżywczych i ich wpływ na zmiany zachodzące w organizmie człowieka
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia
 • przechowywać surowce, półprodukty i wyroby kulinarne
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen
 • stosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na zmiany
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

Back to top