REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
odbywa się poprzez stronę
: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA zasady + harmonogram

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

TECHNIKUM - 5 letnie

technik hotelarstwa - 1 oddział
technik organizacji turystyki - 1 oddział
technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
technik technologii żywności - 0,5 oddziału
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
technik technologii żywności - 0,5 oddziału - praktyka u pracodawcy
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

cukiernik - 1 oddział
kucharz - 1 oddział
klasa wielozawodowa (praktyka u pracodawcy) - kucharz, piekarz, cukiernikoperator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (uczeń kształci się w jednym z wymienionych zawodów) - 1 oddział

Szkoła branżowa II stopnia - 2 letnia

technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
technik technologii żywności - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego
  • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego
  • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów (informacje)

Wykaz wykonujących badania uczniów na ternie Województwa Mazowieckiego w 2022 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

http://www.kuratorium.waw.pl

Back to top