WYBIERZ ZAWÓD W
WYBIERZ ZAWÓD W "GASTRONOMIKU"
CUKIERNIK, KUCHARZ, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
CUKIERNIK, KUCHARZ, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ PASJE I ZAINTERESOWANIA
UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ PASJE I ZAINTERESOWANIA
OSIĄGAJĄ SUKCESY W OLIMPIADACH I TURNIEJACH
OSIĄGAJĄ SUKCESY W OLIMPIADACH I TURNIEJACH
UCZESTNICZĄ W CIEKAWYCH PROJEKTACH I PROGRAMACH
UCZESTNICZĄ W CIEKAWYCH PROJEKTACH I PROGRAMACH
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Previous Next Play Pause

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i dwóch zdjęć (o ile dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

Podania z prośbą o przyjęcie do jednej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych można składać w sekretariacie szkoły do 11 sierpnia 2021 r.


KSIĄŻECZKI ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
/poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/

Na dzień 01 września 2021 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W tym celu wykonaj:

 • badania na nosicielstwo (po 04 sierpnia 2021 r. udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
 • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
 • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza w rejonie (lekarz medycyny pracy) i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
odbywa się poprzez stronę
: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru (zapakowane w dużą kopertę).

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA zasady + harmonogram

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

TECHNIKUM - 5 letnie

Technik hotelarstwa - 1 oddział
Technik organizacji turystyki - 1 oddział
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
Technik technologii żywności - 1 oddział
Technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Piekarz - 0,5 oddziału
Cukiernik - 1 oddział
Przetwórca mięsa - 0,5 oddziału
Kucharz - 1 oddział
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - 1 oddział

Szkoła branżowa II stopnia - 2 letnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
Technik technologii żywności - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie – wykaz podmiotów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

http://www.kuratorium.waw.pl

Back to top