Procedura wydawania legitymacji szkolnej, mLegitymacji szkolnej oraz duplikatu legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2023 poz1120.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

§ 1
Legitymacje szkolne
1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Wypełniona jest pismem komputerowym (drukowana na giloszach) lub ręcznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem.
2. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnych latach szkolnych przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
3. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję wydanych legitymacji szkolnych. Numer legitymacji szkolnej odpowiada kolejnemu numerowi ewidencyjnemu w danym roku kalendarzowym.
4. W przypadku przerwania nauki w szkole(niezależnie od przyczyn) legitymacja szkolna podlega zwrotowi najpóźniej w dniu skreślenia z listy uczniów.

§ 2
mLegitymacja
1. Szkoła może wydać dodatkowo mLegitymację stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.
2. mLegitymację wydaje się na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzice niepełnoletniego ucznia.

§ 3
Wymiana legitymacji szkolnej
1.W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.
2. W przypadku stwierdzenia błędu lub zmiany danych osobowych ucznia rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie nowej legitymacji. We wniosku należy podać przyczynę żądania wymiany legitymacji. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zmianę danych oraz posiadaną legitymację i podpisane aktualne zdjęcie.
3. Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

§ 4
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia(dorosły uczeń) mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłat skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni roboczych.
6. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go do sekretariatu szkoły.
7. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza uczeń lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.
8. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

§ 5
Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedur – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
a) rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/promocyjne);
b) roku ukończenia szkoły/klasy/profilu.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
4. Termin wykonania duplikatu świadectwa to 14 dni roboczych – jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole. W przypadku, gdy dokumentacja szkolna uniemożliwia wystawienie duplikatu w ciągu 14 dni (brak wzornika świadectwa) zainteresowany informowany jest na piśmie przez sekretariat szkoły o terminie wystawienia duplikatu.
5. Jeśli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
6. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481).
7. Duplikat zawiera:
a) na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”;
b) dane zgodne z dokumentacją przebiegu nauczania;
c) na końcu dokumentu wyrazy: „oryginał podpisali” oraz wymienione z imienia i nazwiska osoby, które podpisały oryginalne świadectwo lub stwierdzenie ich nieczytelności;
d) datę wydania duplikatu;
e) pieczęć urzędową szkoły.
8. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną za okazaniem dowodu tożsamości lub przez inne osoby wskazane we wniosku (po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem).
10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

§ 7
Opłaty
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:
Nazwa odbiorcy: Gmina Miasta Radomia
Numer konta: 80 1240 3259 1111 0010 6633 7194
Tytułem: imię i nazwisko, klasa - duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego

Załącznik nr 1 [pdf]

Załącznik nr 2 [pdf]

Back to top