"Start zawodowy młodzieży" - spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy

"Podejmowanie pracy za granicą" - spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

1
k1
k3
k2
k4
k3
Previous Next Play Pause

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Jak może wspierać?

Dostępna informacja zawodowa, poradnictwo zawodowe indywidualne, zajęcia grupowe w zakresie poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy, określanie predyspozycji zawodowych, wsparcie psychologiczne niezbędne w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy Informacja dotycząca: pisania listów motywacyjnych, życiorysów, odpowiedzi na ogłoszenia prasowe, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, wyboru najwłaściwszej drogi przekwalifikowania czy dokształcania, skutecznych metod poszukiwania pracy, podstawowych zagadnień związanych z otwarciem własnej działalności gospodarczej, specyfiki pracy w różnych zawodach, ofert pracy krajowych i zagranicznych, aktualnej sytuacji na rynku pracy Dostęp do informacji na temat szkół , uczelni oraz instytucji prowadzących szkolenia, do czasopism, ulotek, wzorów życiorysów i listów motywacyjnych, filmów na temat poszczególnych zawodów, teczek informacji o zawodach oraz programów komputerowych o zawodach i instytucjach kształcących.

Kogo może wspierać? 

Usługa bezpłatna, skierowana do osób, które ukończyły 18 rok życia: bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkól, młodzieży szkolnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jak może wspierać? 

Działalność doradcza w aspekcie kierunku kształcenia i zawodu (informacje dla rodziców, młodzieży o zasadach i warunkach prawidłowego, dalszego kształcenia i wyboru zawodu). Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy udzielanie specjalistycznych porad diagnostyczno-konsultacyjnych i opracowywanie opinii psychologicznych. Poradę poprzedza diagnoza psychologiczna. Prowadzi badania poziomu dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, osobowościowej z uwzględnieniem oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie kształcenia i wyboru zawodu.

Kogo może wspierać? 

Usługa bezpłatna dla młodzieży w wieku szkolnym.

Powiatowy Urząd Pracy

Jak może wspierać? 

Oferty pracy, pośrednictwo pracy, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia (bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, bon stażowy, bon zatrudnieniowy). Informacja m.in. o: lokalnym rynku pracy, propozycjach kursów ułatwiających nabywanie kwalifikacji i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, propozycjach przyuczenia do zawodu, programach rządowych adresowanych do absolwentów szkół.

Kogo może wspierać? 

Usługa bezpłatna dla osób, które ukończyły 18. rok życia, możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Akademickie Biuro Karier

Jak może wspierać?

Oferty pracy, staży, praktyk, targi pracy, warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy, indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

Kogo może wspierać?

Usługa bezpłatna dla studentów, absolwentów.

Agencja Pośrednictwa Pracy

Jak może wspierać?

Oferty pracy w kraju i za granicą, doradztwo personalne.

Kogo może wspierać?

Usługa bezpłatna, dla każdej osoby

Ochotniczy Hufiec Pracy – Młodzieżowe Biuro Pracy oraz Centrum Edukacji Pracy OHP

Jak może wspierać? 

Oferty pracy w kraju i za granicą, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe – w tym z możliwością udzielania wsparcia u klienta grupowego (np.: szkoła), szkolenia zawodowe proponują młodzieży różne formy szkoleń także dla tych uczniów, którzy z różnych powodów nie ukończyli szkoły w przewidzianym terminie. Dają młodzieży również propozycje pracy wakacyjnej i śródrocznej. Hufce Pracy stanowić mogą znakomitą pomoc dla szkolnego doradcy zawodowego w jego pracy wychowawczej.

Kogo może wspierać? 

Usługa bezpłatna dla młodzieży

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Jak może wspierać? 

ZDZ prowadzą szeroką działalność kursową , której oferta wynika z potrzeb rynku pracy i często z bezpośrednich sugestii urzędów pracy. Są to kursy: przyuczające do zawodu, doskonalące, kwalifikacyjne itp. Wiedza o formach i zakresie tematycznym szkoleń może znacznie ułatwić przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz planowanie samozatrudnienia.

Kogo może wspierać? 

Dla młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie branżowe

Jak może wspierać?

Organizują specjalistyczne szkolenia i udzielają informacji o istniejących firmach, potencjalnych pracodawcach danej branży.

Kogo może wspierać?

Dla każdej osoby w zależności od działania.

Cech, Izba Rzemieślnicza i Mała Przedsiębiorczość

Jak może wspierać? 

Umożliwiają szkolenie zawodowe w formie nauki zawodu w rzemiośle, której czas trwania jest zróżnicowany zależnie od wieku i rodzaju przygotowania zawodowego.

Kogo może wspierać? 

Dla każdej osoby w zależności od działania.

Back to top