Ciekawe kierunki kształcenia; absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w konkretnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy; mogą również podnosić kwalifikacje na studiach wyższych lub w branżowej szkole II stopnia. Wiedzę i umiejętności, które zdobywają (m.in. języki obce, planowanie i organizacja pracy, obsługa konsumenta, przedsiębiorczość, bhp, podstawy żywienia człowieka, obsługa informatyczna) mogą wykorzystać w życiu oraz w innych zawodach.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie, współpracuje z zakładami pracy branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej na terenie miasta i kraju.

Nasi nauczyciele posiadają bogate doświadczenie w pracy z uczniami, stosują indywidualne podejście do uczniów. Podnoszą swoje kwalifikacje. Większość nauczycieli przedmiotów zawodowych i maturalnych to czynni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W szkole działa Caritas, Klub Europejski, Pracownia Dietetyki, Koło Krajoznawcze, redagowana jest gazetka. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach min.: Akademii Kurta Schellera, Kursie Barmańskim, Kursie Baristycznym, Kursie Animatora Czasu Wolnego i innych.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności i konfrontują je z rówieśnikami w trakcie konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich oraz turniejów i olimpiad (m.in Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Wiedzy o Turystyce, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Młodych Baristów, Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, Turniej Piekarski, Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Pasja Smaków”, Regionalny Konkurs o Kulturze Ziemi Radomskiej, Radomska Olimpiada Młodzieży, zawody sportowe).

W szkole realizowane są projekty w ramach EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” ERASMUS + oraz POKL - uczniowie i nauczyciele nabywają kompetencje potrzebne w pracy według europejskich standardów na bazie języka obcego. Działalność Szkoły na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej potwierdzona została certyfikatem swiss contribution - Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Elementy dietetyki w klasach o profilu technik technologii żywności, język migowy w klasach o profilu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
Uczniowie rozwijają kompetencje językowe (język angielski i włoski) poprzez wzbogacanie słownictwa związanego z terminologią geograficzną i turystyczną.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Corocznie nasi wychowankowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Od kilku lat otrzymują również stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
Szkoła zapewnia opiekę oraz przy wsparciu Rady Rodziców, finansuje wyjazdy uczniów na olimpiady i konkursy.

Uczniowie ZSSiH tworzą w szkole przyjazną atmosferę. Potrafią pogodzić naukę, pracę oraz zabawę. Współpracują ze sobą. Pamiętają o szkole i o sobie przez całe życie. Bardzo wielu absolwentów pracuje w szkole. Naszymi uczniami są zarówno mieszkańcy Radomia jak i okolic.

Jeden rok nauki dłużej w technikum w porównaniu z liceum to więcej czasu na podjęcie właściwej decyzji co do swojej przyszłości. Możesz zdecydować o tym czy kształcić się dalej (w każdym zawodzie i każdej branży) czy podjąć pracę, możesz wybrać jedno i drugie – tak najczęściej robią nasi absolwenci.

Back to top