Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące w tym dwa języki obce oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • odstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • technologie produkcji cukierniczej,
 • podstawy technologii żywności,
 • technika w produkcji cukierniczej,
 • analiza żywności,
 • obsługa informatyczna w przemyśle spożywczym,
 • pracownia analizy żywności,
 • organizacja produkcji wyrobów spożywczych,
 • pracownia cukiernicza,
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie, w kl. 4 - /w I semestrze/ 8h/tydz.).

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, Portugalii lub w Hiszpanii. Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik technologii żywności - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Od roku szkolnego 2017/2018 w klasach o  profilu technik technologii żywności realizowany jest program nauczania zakładający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki, zasad żywienia człowieka, analityki i bezpieczeństwa żywności.

INNOWACJA „Niech żywność będzie lekiem, a lek żywnością”
Uczniowie w trakcie realizacji innowacji zdobędą praktyczną wiedzę  z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, składników pokarmowych, układania jadłospisów  i stosowania diet w różnych stanach fizjologicznych i chorobowych.
Komplementarnym uzupełnieniem będą wiadomości z towaroznawstwa i technologii produkcji żywności, czyli zakresu podstawy programowej dla zawodu.
Wiedza ta rozszerzy  kompetencje zawodowe absolwentów - potencjalnych  pracowników przemysłu spożywczego mających wpływ na produkcję różnych produktów żywnościowych, szczególnie w mniejszych zakładach produkcyjnych.
Dzięki rozbudzeniu zainteresowań związanych z dietetyką uczniowie będą mogli kontynuować naukę na kierunkach związanych z dietetyką i żywieniem człowieka.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

folder reklamowy [pdf]

Back to top