Wyprawka szkolana

Do 10 września szkoły będą przyjmowały wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna 2014". Pomoc przysługuje rodzinom, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie zakupu podręczników, mających trudną sytuację rodzinną lub wychowującym niepełnosprawne dziecko.

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników zależy od dochodu, sytuacji rodzinnej oraz klasy, do której uczęszcza dziecko:
kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł
kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł
kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł

Dla uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej pomoc dla tych uczniów może być przyznana przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych dofinansowanie waha się od 225 do 770 zł, w zależności od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał. Warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczać uczeń. Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych).

Więcej informacji na: www.men.gov/index.php/wyprawka-szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów

INFORMACJE DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ ZSSiH

1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /od lekarza medycyny pracy/ należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły.

2. BADANIA W SANEPIDZIE /poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/
Na dzień 01 września 2014 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu wykonaj:

  • badania na nosicielstwo (po 20 lipca udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
  • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
  • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza rejonowego i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

Rekrutacja do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

UWAGA
od 10 lipca (czwartek) do 11 lipca (piątek) do godz. 15.00
kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu oraz oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy zdjęcia.
Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły),

„Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania”

Gmina Miasta Radomia realizuje Projekt edukacyjny pn. „Nauczyciel zawodu –współczesne wyzwania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt „Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania” skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu prowadzone zostaną szkolenia z zakresu:
1. Pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
2. Carvingu;
3. Zdobnictwa cukierniczego;
4. Spawanie metodą TIG i MAG
5. Fryzjerstwa i perukarstwa;
6. Automatyki przemysłowej oraz programowania obrabiarek skrawających.

Zgłoszenia chętnych uczestników do udziału w szkoleniu będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 27.06.2014 r.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin projektu dostępny do pobrania w sekretariacie szkoły.
Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 48 36-20-688 lub w Biurze Projektu (Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 53, pokój 278).

formularz rekrutacyjny

10 Zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji

Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na uczelnię mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły - to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować.
Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

10 Zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji

Dodatkowe informacje